ROZKŁAD JAZDY

bip3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCÓW AUTOBUSOWYCH

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DWORCÓW AUTOBUSOWYCH
PKS W STRZELCACH OPOLSKICH S.A.

I. Postanowienia ogólne
1. Dworzec autobusowy w Strzelcach Opolskich, jest położony przy ul. Powstańców Śląskich,
a dworzec autobusowy w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 4 , są one administrowane przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich SA, które dalej zwane jest
„administratorem" a obiekty zwane są dalej „dworcem autobusowym".
2. Dworzec autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług
przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy lub transport
drogowy osób.
3. Dworzec autobusowy jest udostępniany przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy
lub transport drogowy osób na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach
zawieranych pomiędzy administratorem dworca autobusowego a przedsiębiorcą wykonującym
publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób, zwanym dalej „przewoźnikiem".
4. Przebywanie na terenie dworca autobusowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

II. Infrastruktura dworców
1. Budynek dworca składa się z :
- poczekalni,
- kasy biletów miesięcznych,
- biura dyspozytora i dyżurnego ruchu
- pokoju socjalnego dla kierowców,
- toalet.
2. Dworzec autobusowy posiada:
- stanowiska odjazdowe,
- stanowisko przyjazdowe,
- utwardzony plac manewrowy,
- miejsca parkingowe dla autobusów.
III. Zasady korzystania z dworca przez przewoźników
1. Warunkiem korzystania z dworca autobusowego przez przewoźnika jest zawarcie umowy
z administratorem.
2. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez administratora oraz do jego
poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.
3. Autobusy oraz pojazdy nie związane umową z administratorem nie mają prawa wjazdu na dworzec
autobusowy.

IV. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika
1. Administrator umieszcza komunikację autobusową świadczoną przez przewoźnika w swoich
systemach informacyjnych.
2. Administrator wyznacza przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na 10 minut przed
planowanym odjazdem.
3. Administrator udostępnia przewoźnikowi możliwość bezpłatnego parkowania na terenie dworca
autobusowego przez okres 30 minut tj. okres gwarantujący dokonanie czynności związanych
z obsługą pojazdu.

V. Zasady poruszania się po terenie dworca autobusowego
A. Ruch pieszy
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.
2. Zabrania się:
a) przechodzenia przez plac manewrowy,
b) w razie konieczności przejścia przez plac manewrowy, zabrania się wychodzenia bezpośrednio
przed jadący pojazd.
B. Ruch pojazdów
1. Kierujący pojazdem zbliżając się do oznaczonych stanowisk odjazdowych na terenie dworca
autobusowego jest obowiązany zmniejszyć prędkość a w razie potrzeby zatrzymać się aby
umożliwić kierującemu pojazdem włączenie się do ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
a) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować
szczególną ostrożność, a w szczególności:
- sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub
jego utrudnienia,
- upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym
upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
3. Na terenie dworca autobusowego obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju
pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz
w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla postoju pojazdów administratora.
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością
jego uruchomienia przez osobę do tego nieuprawnioną oraz zachować inne środki ostrożności
niezbędne do uniknięcia wypadku.
C. Korzystanie z miejsc postojowych
1. Na terenie dworca autobusowego znajdują się wyznaczone miejsca postojowe przeznaczone dla
autobusów i innych pojazdów mogących z nich korzystać.
2. Pozostawienie pojazdu na terenie dworca autobusowego nie powoduje zawarcia umowy
przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby
administratora do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży,
zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu. Administrator nie ponosi również
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.
3. W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:
a) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
b) tankowanie pojazdów,
c) mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju,
d) opróżnianie toalet,
e) pozostawienie nieczystości.
4. Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia kierownictwa dworca
autobusowego i służb porządkowych dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad
organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania
z usług dodatkowych.

VI. Postanowienia porządkowe
1. W przypadku zanieczyszczenia dworca autobusowego płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami
stałymi lub w inny sposób należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze
dworca autobusowego. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń uczestnik ruchu zostanie obciążony
kosztami ich wykonywania.
2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny
sposób zagraża bezpieczeństwu czy utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej pojazd zostanie usunięty
na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu za pośrednictwem Policji.
3. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest
używany może zostać usunięty z dworca autobusowego przez Policję na koszt właściciela lub
posiadacza pojazdu.
4. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie
dworca autobusowego administrator współpracuje z Policją, oraz innymi właściwymi organami lub
instytucjami.
5. Wobec osób nie stosujących się do wdrożonej organizacji ruchu na terenie dworca autobusowego
będzie prowadzone postępowanie przez Policję.
6. Dworzec autobusowy przeznaczony jest dla osób korzystających z jego usług, poczekalnie
i stanowiska peronowe są dla podróżnych a także dla prowadzących działalność gospodarczą na
terenie dworca autobusowego. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z dworca
autobusowego.
7. Na terenie dworca autobusowego zabrania się:
a) żebrania
b) używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania
środków odurzających,
c) przebywania na terenie dworca w stanie nietrzeźwym,
d) umieszczania ogłoszeń, reklam, plakatów, napisów, itp. bez zgody administratora,
e) karmienia ptaków i zwierząt, wprowadzania psów i zwierząt za wyjątkiem psa przewodnika
(opiekuna) osoby niepełnosprawnej,
f) niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia poczekalni, elementów wyposażenia itp.,
g) wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,
h) wykorzystywania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przez inne osoby i do
innych celów,
i) zakłócania krzykiem lub innymi wybrykami porządku publicznego, spokoju i dóbr osobistych osób korzystających z dworca autobusowego,
j) przebywania w celach noclegowych.
k) prowadzenia bez zgody administratora działalności akwizycyjnej w szczególności polegającej na
nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych,
l) prowadzenia działalności handlowej bez zgody administratora.
8. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie dworca autobusowego administrator nie
ponosi odpowiedzialności.
9. Cały obiekt dworca autobusowego jest monitorowany.
10. W sprawach dotyczących dworca autobusowego należy zgłaszać się do dyżurnego ruchu
(w godzinach jego pracy).
11. Regulamin korzystania z dworca autobusowego jest do wglądu w siedzibie administratora, na jego
stronie internetowej www.pks.strzelceop.pl oraz na dworcu autobusowym u dyżurnego ruchu.
12. Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu nr 257/IV/2014 z dnia 24.11.2014 r. z mocą
obowiązywania od dnia 1 grudnia 2014 r.

 

Pobierz  REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCÓW AUTOBUSOWYCH PKS W STRZELCACH OPOLSKICH S.A.

STACJA PALIW


95

 6,39 zł

98

 7,19 zł

on

 6,39 zł

lpg

 2,59 zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Wincentego Wodzislawa
Jutro : Czeslawa Fryderyka

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

2.png1.png6.png9.png2.png9.png2.png
Dzisiaj:218
Wczoraj:417
W tygodniu:1873
W miesiącu:7023

  • Twoje IP: 3.226.72.194
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

3
Online

piątek, 19, lipiec 2024 19:55
Doładowanie EM-karty