ROZKŁAD JAZDY

bip3

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I  BAGAŻU W KOMUNIKACJI  PUBLICZNEJ 

NA TERENIE DZIAŁANIA ORGANIZATORA I PKS

W STRZELCACH OPOLSKICH S.A.

§ 1

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin  obowiązuje w komunikacji publicznej na terenie działania Organizatora oraz PKS w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna, zwanego w dalszej części przewoźnikiem – operatorem.

 2. Przez „Organizatora” należy rozumieć Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹ Z NAMI” lub Gminy, będący organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

 3. Przez „przewoźnika - operatora rozumieć należy PKS w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna, jako firmę transportową, wykonującą regularne przewozy osób w komunikacji publicznej, z którą organizator ma zawartą stosowną umowę.

 4. Przez „Pojazd” rozumieć należy autobusy przewoźnika-operatora przeznaczone
do przewozu osób i bagażu w regularnej komunikacji publicznej, spełniające warunki określone przepisami ruchu drogowego i innymi przepisami w tym zakresie.

 5. Przez „Obsługę pojazdu” rozumieć należy kierowcę autobusu.

 6. Przez „Bilet” rozumieć należy zarówno dokument potwierdzający zawarcie umowy
na realizacje przewozu wydany w formie papierowej jak i w formie karty elektronicznej-EM (bilet elektroniczny ważny jest z potwierdzeniem dokonania opłaty wydanym w formie papierowej
). Przewoźnik-operator prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych.

 7. Przez „Cennik opłat” rozumieć należy zbiór obowiązujących opłat z tytułu przejazdu, zawierający obowiązujące ulgi ustawowe, jak również stosowane ulgi komercyjne na obszarze Organizatora, znajdujący się w kasach biletowych, pojazdach oraz informacyjnie u obsługi pojazdu.

 8. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w kasach biletowych przewoźnika - operatora oraz
na stronie internetowej przewoźnika - operatora i Organizatora.

 9. W każdym pojeździe powinna być wywieszona informacja o trybie składania skarg
i wniosków dotyczących jakości świadczonych usług.

10. Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub nieuzasadnionego użycia innych urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu (np. środków gaśniczych, awaryjnego otwierania drzwi
i innych) stwarzających zagrożenie dla innych pasażerów, na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA-OPERATORA

1. Przewoźnik-operator jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz do należytej obsługi przewozu.

2. Pasażerowie korzystający z przewozów pojazdami, a także obsługa pojazdów, personel nadzoru i kontrolerzy biletów, obowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

3. Przewoźnik-operator poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom bezpośrednią informację dotyczącą czasu odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy, wysokości opłat za przejazd itp.

4. Przewoźnik-operator ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie poniósł pasażer w związku
z realizacją przewozów w trybie  przepisów Prawa przewozowego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu, następnym pojazdem przewoźnika-operatora tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym.

§ 3

 

ZASADY KORZYSTANIA Z POJAZDÓW

 

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy.

 3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest niezwłocznie podjechać pojazdem na przystanek dla wsiadających (nie dotyczy pojazdów uszkodzonych oraz pojazdów, których obsługa ma wyznaczoną przerwę na posiłek), w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

4. Pasażerowie są obowiązani do korzystania z pasów bezpieczeństwa, znajdujących się
na wyposażeniu pojazdu.

 5. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed ich zamknięciem.

 6. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.

 7. Jeśli w pojeździe są wskazane miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem graficznym (piktogramem), powinny być zajmowane w pierwszej kolejności przez pasażerów z niepełnosprawnością. W przypadku pojazdu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, przewóz takich pasażerów może być ograniczony stosownie do liczby miejsc przeznaczonych do tego typu przewozu. Obsługa pojazdu udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w korzystaniu ze środka transportu.

 8. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

 9. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób oraz bagażu:

a) zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe,

b) odmawiających uregulowania opłaty za przejazd,

c) będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

10. W pojeździe zabronione jest:

a) nieuzasadnione sygnalizowanie odjazdu lub zatrzymania pojazdu,

b) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,

c) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,

d) spożywanie artykułów żywnościowych, mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

e) zakłócanie spokoju w pojeździe, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie muzyki lub innych dźwięków,

f) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

g) wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie oraz wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę.

h) palenie tytoniu i papierosów elektronicznych oraz spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Osoby, którym odmówiono przewozu na podstawie ust. 9 mają obowiązek, na wezwanie obsługi pojazdu, natychmiastowego opuszczenia pojazdu. Jeżeli pasażer nie wykona polecenia
i wpłynie to na niewykonanie lub opóźnienie kursu, zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

12. W razie wprowadzenia przez przewoźnika-operatora specjalnie oznakowanych pojazdów
do przewozu określonych grup pasażerów, osoby nienależące do
tych grup pasażerów nie mogą być tym pojazdem przewożone.

      § 4

 

 PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

1. Pasażerowie, w ramach posiadanego biletu, mogą przewozić:

a) bagaż ręczny, o ile istnieje możliwość umieszczenia go w przestrzeni, którą pasażer
ma do dyspozycji nad i pod miejscem, które zajmuje oraz  bagaż ten nie zagraża bezpieczeństwu ruchu,

b) małe zwierzęta domowe, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów, są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom oraz w granicach przestrzeni, o której stanowi ust. 1 lit. a, z wyłączeniem psów oraz zwierząt hodowlanych.

2. Osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy psa asystującego powinny zająć miejsce wskazane przez obsługę pojazdu. Pies powinien mieć założoną uprząż, a pasażer powinien okazać certyfikat psa asystującego i świadectwo szczepienia.

3. Pozostały bagaż, niewymieniony w ust. 1 oraz psy mogą być przewożone za dodatkową opłatą, określoną w Tabeli cen za przewóz bagażu, w sposób określony przez obsługę pojazdu. Właściciel przewożonego psa zobowiązany jest do jego zabezpieczenia poprzez trzymanie
go na smyczy, z założonym kagańcem i zajęcia miejsca wyznaczonego przez obsługę pojazdu.

4. Opiekun zwierzęcia obowiązany jest okazać przy wsiadaniu do pojazdu zaświadczenie sanitarne wymagane przy przewozie zwierząt, a w przypadku psa posiadać świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie.

5. Obsługa pojazdu może odmówić zgody na przewóz bagażu, którego rozmiary przekraczają możliwości przetransportowania w pojeździe lub bagaż ten może zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub pasażerom.

6. Obsługa luków bagażowych oraz urządzeń służących do ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne zastrzeżona jest wyłącznie dla obsługi pojazdu.

7. W czasie przewozu wózka wraz z dzieckiem, dziecko musi być z niego wyjęte, chyba
że przystosowanie pojazdu umożliwia odmienny sposób przewożenia.

8. Nadzór nad przewożonym bagażem ręcznym i zwierzętami sprawuje pasażer, do którego bagaż lub zwierzę należy.

9. W pojeździe nie wolno przewozić:

a) przedmiotów, na których przewiezienie nie wyraziła zgody obsługa pojazdu,

b) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom, przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, jak piły, biała broń lub kosy, otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.)

c) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

d) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,

e) nabitej broni, za wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną lub wojskową w czasie przejazdu służbowego. Nabita broń w tym przypadku musi być odpowiednio zabezpieczona.

10. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer przewozi mimo zakazu przedmioty określone w ust. 9, obsługa pojazdu obowiązana jest odmówić przewozu takich osób i rzeczy.

 11. Przewoźnik-operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat z tytułu przewozu bagażu ręcznego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 

§ 5

 

TRYB POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI

 

 1. Znalazca rzeczy zgubionej lub porzuconej w pojeździe, powinien przekazać tą rzecz obsłudze pojazdu.

 2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz, została przez obsługę pojazdu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych.

 3. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach, regulują odrębne przepisy.

 

§ 6

 

OPŁATY ZA PRZEJAZD

 

 1. Umowę przewozu zawiera się przez zakupienie biletu.

 2. Pasażerowie zobowiązani są zakupić bilet w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów, przez Internet lub u obsługi pojazdu (bezpośrednio po wejściu do pojazdu) i zachować bilet
do kontroli, aż do momentu opuszczenia pojazdu.

 3. Sprzedaży biletów miesięcznych, w tym elektronicznych kart EM dokonują wyznaczone przez przewoźnika-operatora punkty sprzedaży biletów lub jest ona możliwa przez Internet.
W celu uzyskania faktury VAT za zakup biletu miesięcznego, przed zakupem należy podać numer NIP nabywcy. Paragon z numerem NIP nabywcy, do kwoty 450 złotych brutto, stanowi  fakturę uproszczoną.

 4. Pasażerowie obowiązani są do regulowania należności za przejazd, zgodnie
z obowiązującym Cennikiem Opłat.

 5. Pasażerowi nie wolno odstępować zakupionego biletu innej osobie.

 6. Prawo do nabywania biletów miesięcznych ulgowych posiadają osoby wymienione jako uprawnione do ulg ustawowych, wprowadzonych ustawą powołaną w ust. 11.

 7. Bilet miesięczny, uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na oznaczonej linii przewoźnika-operatora.

 8. Bilet miesięczny i elektroniczny ważny jest z dokumentem tożsamości.

 9. Posiadający bilety miesięczne i bilety elektroniczne na oznaczone linie mogą korzystać
z innych linii przewoźnika-operatora, na odcinkach pokrywających się z linią oznaczoną
na bilecie, chyba że operator – przewoźnik lub organizator ustanowi inaczej.

 10. Doładowanie biletu elektronicznego może być przeprowadzone w punktach sprzedaży biletów przewoźnika-operatora lub u obsługi pojazdu.

 11. Na podstawie art. 1b ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 295) organizator i przewoźnik-operator ma prawo do wprowadzania na określonych liniach ulg
i zniżek o charakterze komercyjnym, w wysokości podanej w Cenniku Opłat.

 13. Uprawnień do ulg w przejazdach jednorazowych o charakterze komercyjnym nie mają pasażerowie, którym przysługują ulgi ustawowe, przy czym mają oni prawo wyboru rodzaju ulgi.

 14. Bilet zniszczony jest nieważny o ile jego stan uniemożliwia odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.

 15. Bilet miesięczny, z jakimikolwiek poprawkami traktowany jest jako nieważny.

 16. Za nieważny traktowany jest również bilet miesięczny lub bilet elektroniczny zniszczony
w takim stopniu, że nie jest możliwe odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.

 

 

   § 7

 

 KONTROLA I OPŁATY DODATKOWE


1. Przewoźnik-operator lub organizator albo osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.

 2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

 1) nazwę przewoźnika-operatora lub organizatora;

 2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu;

 3) zdjęcie kontrolującego;

 4) zakres upoważnienia;

 5) okres ważności;

 6) podpis wystawcy.

 3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik-operator lub organizator albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz
i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

 4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie
do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik-operator lub organizator albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa,
po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika-operatora lub organizatora, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania
do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez pasażera, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

 5. W razie posiadania przez pasażera ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 4 zdanie drugie.

 6. Przewoźnik-operator lub organizator może określić w regulaminie przewozu lub taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub
w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.

 7. Przewoźnik-operator lub organizator albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:

 1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera;

 2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

 3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający
do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika-operatora lub organizatora albo osobę przez niego upoważnioną.

 9. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika-operatora lub organizatora koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej,
w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty.

10. Pasażer może zrezygnować z usługi przewozu po wykupieniu biletu miesięcznego. W celu odzyskania należności za bilet powinien zawnioskować do przewoźnika-operatora lub organizatora o zwrot poniesionych kosztów za wykupiony bilet. Przewoźnik-operator lub organizator mają prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 % wartości zwracanego biletu. Potrącenia kosztów manipulacyjnych nie stosuje się, jeżeli podróżny zrezygnuje z przejazdu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika-operatora.

11. W przypadku zwrotu biletu miesięcznego ulgowego, rozliczenie zwrotu dokonywane jest
w oparciu o cenę regularną biletu (bez przysługującej ulgi), a zwrotowi podlega różnica wynikająca z rozliczenia ceny biletu i ceny zakupu, z uwzględnieniem okresu korzystania
z biletu.

12. Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku, w terminie 14 dni od jego złożenia.

 

 § 8

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  W sprawach nieobjętych Regulaminem, zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2020r poz. 8), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117), a także Kodeksu Cywilnego.

2. Skargi i wnioski można przesłać na adres organizatorów lub składać w Sekretariacie PKS
w Strzelcach Opolskich S.A., ul. 1 Maja 59 od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 oraz przesłać pocztą oraz faksem na nr 77 4613358 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

STACJA PALIW


95

 6,39 zł

98

 7,19 zł

on

 6,39 zł

lpg

 2,59 zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Wincentego Wodzislawa
Jutro : Czeslawa Fryderyka

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

2.png1.png6.png9.png2.png9.png6.png
Dzisiaj:222
Wczoraj:417
W tygodniu:1877
W miesiącu:7027

  • Twoje IP: 3.226.72.194
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

2
Online

piątek, 19, lipiec 2024 20:13
Doładowanie EM-karty