ROZKŁAD JAZDY

bip3

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

 REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

 W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATOWO-GMINNEGO

 JEDŹ Z NAMI” W STRZELCACH OPOLSKICH

 § 1

 PRZEPISY OGÓLNE

  1. Regulamin przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej obowiązuje na terenie działania Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” w Strzelcach Opolskich.

 2. Przez „Związek” lub „Organizatora” rozumieć należy Związek Celowy Powiatowo – Gminny „JEDŹ

 Z NAMI” w Strzelcach Opolskich utworzony przez Powiat Strzelecki oraz Gminy powiatu strzeleckiego będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 2. Przez „Przewoźnika” rozumieć należy firmę transportową wykonującą regularne przewozy osób
w komunikacji publicznej, z którą związek ma zawartą stosowną umowę.

 3. Przez „Pojazd” rozumieć należy autobusy przewoźnika przeznaczone do przewozu osób i bagażu
w regularnej komunikacji publicznej, spełniający warunki określone przepisami ruchu drogowego
i innymi przepisami w tym zakresie.

 4. Przez „Obsługę pojazdu” rozumieć należy kierowcę autobusu.

 5. Przez „Bilet” rozumieć należy zarówno dokument potwierdzający zawarcie umowy na realizacje przewozu wydany w formie papierowej jak i w formie karty elektronicznej-EM /bilet elektroniczny ważny jest z potwierdzeniem dokonania opłaty wydanym w formie papierowej/. Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych.

 6. Przez „Cennik opłat” rozumieć należy zbiór obowiązujących opłat z tytułu przejazdu zawierający obowiązujące ulgi ustawowe jak również stosowane ulgi komercyjne na obszarze związku celowego, znajdujący się w kasach biletowych i pojazdach przewoźnika, udostępniony do wglądu na żądanie pasażera.

 7. Pełny tekst Regulaminu oraz aktualnie obowiązujący Cennik opłat dostępny jest w kasach biletowych przewoźnika i u obsługi pojazdu.

 8. W każdym pojeździe powinna być wywieszona informacja o trybie składania skarg i wniosków dotyczących jakości świadczonych usług.

 9. Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub nieuzasadnionego użycia innych urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu /np. środków gaśniczych, awaryjnego otwierania drzwi i innych/stwarzających zagrożenie dla innych pasażerów, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

  § 2

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa
i higieny oraz do należytej obsługi przewozu.

 2. Pasażerowie korzystający z przewozów pojazdami, a także obsługa pojazdów, personel nadzoru
i kontrolerzy biletów, obowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

 3. Przewoźnik poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom bezpośrednią informację dotyczącą czasu odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy, wysokości opłat za przejazd itp.

 4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie poniósł pasażer w związku z realizacją przewozów w trybie obowiązujących przepisów Prawa przewozowego oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

 5. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu, następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.

  § 3

 ZASADY KORZYSTANIA Z POJAZDÓW

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy.

 3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest niezwłocznie podjechać pojazdem na przystanek dla wsiadających (nie dotyczy pojazdów uszkodzonych oraz pojazdów, których obsługa ma wyznaczoną przerwę na posiłek), w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

 4. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed ich zamknięciem.

 5. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje wyraźny znak podniesioną ręką.

 6. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.

 7. Pasażerowie, którzy zajmują miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązani są do zwolnienia tych miejsc w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby, dla których miejsca te są przeznaczone.

 8. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

 9. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:

 a) zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe,

 b) odmawiających uregulowanie opłaty za przejazd,

 c) będących pod wpływem alkoholu.

 10. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe:

 a) nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,

 b) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,

 c) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,

 d) spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

 e) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe, wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

 f) wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie, wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę, wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

 g) palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.

 11. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wynikającej z ust. 9 i ust 10, pozostają w pojeździe, obowiązane są go opuścić na wezwanie obsługi pojazdu, służb nadzoru lub innych upoważnionych do tego osób. W przypadku, gdy będzie to miało wpływ na nie wykonanie lub opóźnienie kursu, pasażer zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

 12. W razie wprowadzenia przez przewoźnika specjalnie oznakowanych pojazdów do przewozu określonych grup pasażerów, osoby nie należące do przewozu określonych grup pasażerów nie mogą być tym pojazdem przewożone.

      § 4

 PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

 1. Pasażerowie mogą przewozić bagaż ręczny, o ile istnieje możliwość takiego umieszczania go
w pojeździe, że nie utrudnia przejścia i nie przeszkadza innym pasażerom, nie naraża ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, jest trzymany przez pasażera w ręku lub na kolanach i nie wymaga do jego umieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą pasażer ma do dyspozycji nad i pod miejscem, które zajmuje, ani w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

 2. Pasażerowie mogą również przewozić małe zwierzęta domowe, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom z zastrzeżenie, że:

 a) zabroniony jest przewóz zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia,

 b) opiekun zwierzęcia obowiązany jest okazać przy wsiadaniu do pojazdu zaświadczenie sanitarne wymagane przy przewozie zwierząt, a w przypadku psa posiadać świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie.

 3. Przewóz dużego psa może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłego pasażera oraz pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec z zastrzeżeniem ust. 2a i b.

 4. Osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy psa asystującego powinny zająć miejsce wskazane przez obsługę pojazdu z zastrzeżeniem ,że

 a) pies ma założoną uprząż,

 b) pasażer okazuje certyfikat psa asystującego i świadectwo szczepienia.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 1 dozwolony jest przewóz przedmiotów nieprzekraczających rozmiarów 60x40x20 cm lub 10x10 cm przy długości 100 cm i składane wózki dziecięce, a także wózki inwalidzkie służące do poruszania się podróżnych (inwalidów).

 6. Obsługa pojazdu może odmówić zgody na przewóz bagażu, którego rozmiary przekraczają ustalenia zawarte w ust. 5 jeżeli ich przewóz naraziłby pasażerów na niewygodę lub niebezpieczeństwo.

 7. W czasie przewozu wózka wraz z dzieckiem, dziecko musi być z niego wyjęte.

 8. Nadzór nad przewożonym bagażem ręcznym i zwierzętami sprawuje pasażer, do którego bagaż lub zwierzę należy.

 9. W pojeździe nie wolno przewozić:

 a) przedmiotów, które przekraczają rozmiary, podane w ust. 5,

 b) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom, przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, jak piły, biała broń lub kosy, otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.)

 c) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

 d) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,

 e) nabitej broni, za wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną lub wojskową w czasie przejazdu służbowego. Nabita broń w tym przypadku musi być odpowiednio zabezpieczona.

 10. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer przewozi mimo zakazu przedmioty określone
w ust. 9, obsługa pojazdu obowiązana jest odmówić przewozu takich osób i przedmiotów.

 11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat z tytułu przewozu bagażu ręcznego
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 § 5

 TRYB POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI

 1. Znalazca rzeczy zgubionej lub porzuconej w pojeździe, powinien przekazać tą rzecz obsłudze pojazdu.

 2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz, została przez obsługę pojazdu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych.

 3. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach, regulują odrębne przepisy.

 § 6

 OPŁATY ZA PRZEJAZD

 1. Umowę przewozu zawiera się przez zakupienie biletu.

 2. Pasażerowie zobowiązani są zakupić bilet w wyznaczonych przez Przewoźnika punktach sprzedaży biletów lub u obsługi pojazdu (bezpośrednio po wejściu do pojazdu) i zachować bilet do kontroli, aż do momentu opuszczenia pojazdu.

 3. Sprzedaż biletów miesięcznych, w tym elektronicznych kart EM dokonują wyznaczone przez Przewoźnika punkty sprzedaży biletów.

 4. Pasażerowie obowiązani są do regulowania należności za przejazd, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Opłat ustalonym przez Związek Celowy.

 5. Pasażerowi nie wolno odstępować zakupionego biletu innej osobie.

 6. Prawo do nabywania biletów miesięcznych ulgowych posiadają osoby wymienione jako uprawnione do ulg ustawowych wprowadzonych ustawą powołaną w ust. 11.

 7. Bilet miesięczny, uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na oznaczonej linii Przewoźnika.

 8. Bilet miesięczny i elektroniczny ważny jest z dokumentem tożsamości.

 9. Posiadający bilety miesięczne i bilety elektroniczne na oznaczone linie mogą korzystać z innych linii, na odcinkach pokrywających się z linią oznaczoną na bilecie.

 10. Doładowanie biletu elektronicznego może być przeprowadzone w punktach sprzedaży biletów Przewoźnika lub u Obsługi pojazdu.

 11. Na podstawie art. 1b ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440 z późn. zmianami) organizator ma prawo do wprowadzania na określonych liniach ulgi i zniżki o charakterze komercyjnym w wysokości podanej w Cenniku Opłat.

 13. Uprawnień do ulg w przejazdach jednorazowych o charakterze komercyjnym nie mają pasażerowie, którym przysługują ulgi ustawowe, przy czym mają oni prawo wyboru rodzaju ulgi.

 14. Bilet zniszczony jest nieważny o ile jego stan uniemożliwia odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.

 15. Bilet miesięczny, z jakimikolwiek poprawkami traktowany jest jako nieważny.

 16. Za nieważny traktowany jest również bilet miesięczny lub bilet elektroniczny zniszczony w takim stopniu, że nie jest możliwe odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.

   § 7

 KONTROLA I OPŁATY DODATKOWE

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów, są: obsługa pojazdu i osoby upoważnione do tego przez Przewoźnika, posiadające zamieszczony w widocznym miejscu identyfikator .

 2. W czasie korzystania ze środków komunikacji autobusowej wykonywanej

 przez Przewoźnika, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu, zgodnego
z obowiązującym aktualnie Cennikiem Opłat.

 3. W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie kierowcy lub kontrolera, dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.

 4. Pasażer, który:

 a) nie okazał dokumentu przewozu /ważnego biletu/,

 b) nie okazał dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,

 c) nie zapłacił należności za zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierząt albo naruszył przepisy o ich przewozie - zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej zgodnie
z obowiązującym Cennikiem Opłat oraz opłaty dodatkowej, na zasadach określonych w § 7 ust..5 i ust. 6.

 5. Podróżny, u którego organ kontrolny Przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny nie mogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, w wysokości określonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 20.01.2005r (Dz.U. Nr 14 poz.117)-właściwego dla spraw transportu.

 6. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty, ustalonej w § 7 ust.5.

 7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo zażądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. .

 8. Spisywanie danych osobowych pasażera powinno odbywać się wyłącznie w pojeździe.

 9. Podczas dokonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem protokołu z kontroli biletów, pasażer obowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności. 10. W przypadku niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

 11. Bilety i legitymacje, co do których istnieje podejrzenie, że są przerabiane lub podrabiane, kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem dokonanym na druku opłaty dodatkowej, jednocześnie sporządzając notatkę z tej czynności, którą niezwłocznie przekazuje Przewoźnikowi.

 12. Nabywca biletu miesięcznego, który w trakcie kontroli nie posiadał biletu i otrzymał zawiadomienie o nałożeniu opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej, może anulować powyższe opłaty, o ile w ciągu
7 dni od dnia przewozu, okaże w siedzibie Przewoźnika lub innej jednostce kontrolującej wskazanej
w protokole kontroli, właściwy bilet miesięczny zakupiony przed dniem kontroli.

 13. Osoba, korzystająca z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu i otrzymała zawiadomienie o nałożeniu opłaty przewozowej i opłaty dodatkowej, może anulować powyższe opłaty, o ile w ciągu 7 dni od dnia przewozu, okaże w siedzibie Przewoźnika lub jednostce, która prowadziła kontrolę, wskazanej
w protokole kontroli, właściwy dokument potwierdzający uprawnienie.

 14. Pasażer może zrezygnować z usługi przewozu po wykupieniu biletu miesięcznego. W celu odzyskania należności za bilet powinien zawnioskować do Przewoźnika o zwrot poniesionych kosztów za wykupiony bilet, Przewoźnik ma prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości
10 % wartości zwracanego biletu. Potrącenia kosztów manipulacyjnych nie stosuje się jeżeli podróżny zrezygnuje z przejazdu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.

 § 8

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Operator realizujący przewozy na terenie Związku Celowego w ramach publicznej komunikacji zbiorowej, wykonuje ciążące na nim obowiązki oraz przysługujące mu uprawnienia, wynikające
z postanowień Regulaminu. W sprawach nieobjętych Regulaminem, zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo Przewozowe (Dz. U. Z 2000r Nr 50 poz.601 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.01.2005r – w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14 poz .117) oraz Kodeksu Cywilnego.

 

STACJA PALIW


95

 4,46zł

98

4,69 zł

on

 4,29zł

lpg

 1,89zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Lucjana Ewarysta
Jutro : Jwony Sabiny

Do końca roku pozostało:

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

1.png7.png0.png5.png3.png0.png6.png
Dzisiaj:35
Wczoraj:182
W tygodniu:35
W miesiącu:5529

  • Twoje IP: 18.215.33.158
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

2
Online

poniedziałek, 26, październik 2020 07:52
Doładowanie EM-karty